Dzierżoniów

RSSRSS

Przejdź do: E-URZĄD

Logo Unii Europejskiej

MENU

Lokalny Program Rewitalizacji

Lokalny Program Rewitalizacji miasta Dzierżoniów jest dokumentem planistycznym dotyczącym gminy miejskiej Dzierżoniów, opracowanym na lata 2008 – 2013. Program Rewitalizacji przyjęty był do realizacji Uchwałą Rady Miejskiej (XLVII/367/9) w październiku 1997r. Następnie został dwukrotnie zmieniony w roku 2009 i 2011. Dokument został opracowany zgodnie z dokumentem „Wytyczne dotyczące przygotowania Lokalnego Programu Rewitalizacji jako podstawy udzielania wsparcia z Regionalnego programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013”.

Jednym z celów LPR było Przeciwdziałanie i redukcja negatywnych zjawisk społecznych poprzez wsparcie dla podmiotów polityki społecznej oraz rozbudowę zaplecza instytucji wsparcia społecznego.

Jednym z ważniejszych problemów zdiagnozowanych  na obszarze rewitalizowanym jest wysoki poziom bezrobocia oraz powiązany z nim problem ubóstwa i wykluczenia. Skala tych zjawisk oraz ich trwałość świadczy o tym, że standardowe działania podejmowane przez odpowiedzialne za te kwestie podmioty publiczne nie jest w stanie rozwiązać problemu. Konieczne jest zatem tworzenie nowych oraz wspieranie istniejących podmiotów działających w tej sferze w tym także podmiotów sektora pozarządowego. Sformułowany powyżej cel zostanie osiągnięty m.in. poprzez stworzenie Środowiskowego Domu Samopomocy oraz Centrum Aktywizacji Społecznej. Celem tych podmiotów będzie podejmowanie działań zapobiegających negatywnym zjawiskom społecznym oraz świadczenie pomocy, poradnictwo osobom zagrożonym wykluczeniem jak również szeroko rozumiana integracja i reintegracja społeczna. Szczególne znaczenie ma w tym kontekście wsparcie dla działań podmiotów kierujących swoją uwagę na dzieci. W tym kontekście ogromne znaczenie ma wsparcie dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci oraz Dzierżoniowskiego Ośrodka Kultury, które poprzez organizację czasu wolnego dzieci i młodzieży przyczyniać się będą do zmniejszenia skali zagrożenia tych grup patologiami społecznymi.        

Podmioty, które otrzymają wsparcie dla swojego zaplecza lokalowego będą świadczyć usługi z zakresu szeroko rozumianej polityki społecznej dla mieszkańców z obszaru wsparcia z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych.

Lista zadań inwestycyjnych w ramach LPR

Centrum Środowiskowego Domu Samopomocy oraz Centrum Aktywizacji Społecznej
Remont budynków dawnej szkoły sportowej prowadzony był w ramach rewitalizacji miasta. Inwestycja była współfinansowana ze środków zewnętrznych. W odnowionym obiekcie obok CAS funkcjonować będzie również Środowiskowy Dom Samopomocy. Całkowita wartość projektu wynosiła 2 698 961,39 zł, w tym wkład Uni Europejskiej 1 817 718,98 zł. Planowany koszt robót budowlanych w roku 2013 to kwota 500 000 zł, w tym dofinansowanie z RPO 180 534 zł.

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 2 698 961,39 zł brutto.

Remont budynku Towarzystwa Przyjaciół Dzieci
Kontynuacja inwestycji rozpoczętej w 2010 roku. Dzięki unijnemu dofinansowaniu za termomodernizację obiektu, odnowienie wnętrz oraz kompleksowy remont przyległej do obiektu sali gimnastycznej miasto zapłaci jedynie 30% wartości inwestycji.

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 1 400 901,75 zł brutto.

Budowa placu zabaw w rejonie ul. Brzegowej 129
Po wyremontowaniu najdłuższej drogi w Dzierżoniowie urząd realizuje kolejne zadania poprawiające infrastrukturę najstarszej części miasta. Budowa placu zabaw obejmie montaż urządzeń zabawowych, budowę oświetlenia i ogrodzenia terenu. Planowany jest także monitoring oraz architektura terenów zielonych.

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 209 800,00 zł brutto.

Rozbudowa Dzierżoniowskiego Ośrodka Kultury
To kolejne zadanie realizowane w Dzierżoniowie w ramach programu rewitalizacji. Jej efektem będzie m.in. nowa sala widowiskowa, studio nagrań, pomieszczenia na warsztaty artystyczne. Nowy budynek umożliwi także udział w wydarzeniach kulturalnych niepełnosprawnym mieszkańcom miasta.

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 6 100 000,00 zł brutto, w tym dotacja z RPO 70% kosztów kwalifikowanych.

Remont zabytkowego Ratusza Miejskiego
Ratusz Miejski ulegnie modernizacji. Rozpoczynający się w tym roku remont obejmie odnowienie elewacji budynku Ratusza, biblioteki i wieży ratuszowej. Wymienione zostaną pokrycie dachowe i instalacja centralnego ogrzewania w bibliotece. Na remont ratusza miasto zdobyło zewnętrzne dofinansowanie.

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 4 043 603,21 zł

Remont budynków przy ul. Brzegowej
W ramach pozyskanych przez miasto pieniędzy na rewitalizację w dwóch budynkach w jednej z najstarszych części miasta przeprowadzone zostaną remonty w 70% sfinansowane przez UE. Obydwa budynki zyskają m.in. nową elewację.

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 190 333,02 zł


Lista zadań społecznych w ramach LPR

Zdiagnozowany obszar wsparcia objęty Lokalnym Programem Rewitalizacji to teren ściśle miejski o dużej koncentracji problemów społecznych związanych ubóstwem i wykluczeniem. Planowane działania w sferze społecznej i gospodarczej miały na celu ich minimalizację.

W Lokalnym Programie Rewitalizacji miasta Dzierżoniowa zrealizowano 2 przedsięwzięcia  społeczne nieinwestycyjne, tzw. „miękkie”:
  • Program Reintegracji Społecznej Osób Wykluczonych i Zagrożonych Wykluczeniem oraz aktywizacja osób bezrobotnych.
  • Program „W TPD każdy znajdzie to, co chce – buduj z nami swoją przyszłość”

Kalendarz wydarzeń

p w ś c p s n
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Nadchodzące wydarzenia

Brak nadchodzących wydarzeń

Galerie zdjęć Dzierżoniowa

Pogoda

DzisiajCloudy-1°C