Dzierżoniów

RSSRSS

Przejdź do: E-URZĄD

Logo Unii Europejskiej

MENU

Rozbudowa oczyszczalni ścieków

Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Dzierżoniowie przy

ul. Brzegowej

30 września 2005 roku podpisano umowę z Wojewodą Dolnośląskim na dofinansowanie projektu „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Dzierżoniowie przy ul. Brzegowej” w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (Priorytet 1 „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów”, Działanie 2 „Infrastruktura ochrony środowiska”). Wniosek o dofinansowanie został złożony w lipcu 2004 roku.

Wartość inwestycji szacowana jest na kwotę 11 mln PLN.

Uzyskano dofinansowanie w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych, co stanowi kwotę 5,4 mln PLN.

Realizacja tego zadania planowana jest na lata 2006-2007.

Wykonanie tej inwestycji pozwoli zwiększyć przepustowość oczyszczalni do 7,5 tys. m3/d oraz zapewnić oczyszczanie ścieków zgodnie z wymogami przepisów prawa dotyczącymi parametrów fizyko-chemicznych. Przewiduje również budowę instalacji do pozyskiwania biogazu i wykorzystanie go do celów wytwarzania energii na potrzeby oczyszczalni, co w znacznym stopniu pozwoli obniżyć koszty funkcjonowania.

31.03.2006 r.

Rozpoczyna się realizacja inwestycji

Burmistrz Marek Piorun w imieniu Gminy Miejskiej Dzierżoniów w dniu 17 marca 2006 r. podpisał umowę z Przedsiębiorstwem Usługowo – Produkcyjnym SANBUD Edward Rataj z Kalisza na wykonanie rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków w Dzierżoniowie przy ulicy Brzegowej. Wykonawca został wyłoniony zgodnie z ustawą "Prawo zamówień publicznych".

Wartość inwestycji po przetargu kształtuje się na poziomie 13,9 mln PLN.

Ustalany jest szczegółowy harmonogram robót z Wykonawcą Robót. Przekazanie placu budowy nastąpi w dniu 22 marca 2006 r.

W ramach współfinansowania przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR) zrefundowane zostanie 5,4 mln PLN.

Celem modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków jest: kompleksowe rozwiązanie gospodarki ściekowej i osadowej, eliminacja zanieczyszczeń odprowadzanych do rzeki Pilawy, ochrona wód gruntowych, zwiększenie przepustowości oczyszczalni do 7, 5 tys m3/dobę.

20.06.2006 r. 

Obecnie wykonywana jest komora fermentacyjna, w której z osadów ściekowych wytwarzany będzie metan. Zostanie on użyty do ogrzewania części technologicznej i socjalnej oczyszczalni oraz do wytworzenia energii elektrycznej na potrzeby własne oczyszczalni. Komora pochłonie ok. 70 ton stali i 840 m3 betonu. Modernizowany jest także blok biologiczny, w którym redukowane będą związki węgla, azotu i fosforu do stopnia wymaganego aktualnymi przepisami. Roboty ziemne wykonywane są do 5 m poniżej poziomu terenu przy intensywnym napływie wody zaskórnej. Blok biologiczny pochłonie ok. 123 tony stali i 1070 m3 betonu.

25.08.2006 r. 

W wyniku prawie rocznych starań Gmina Miejska Dzierżoniów w dniu 22 sierpnia 2006 roku podpisała umowy finansowe z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu przewidujące współfinansowanie realizacji projektu modernizacji oczyszczalni. Przyznają one dotację w wysokości 3 476 000 PLN i pożyczkę preferencyjną w tej samej wysokości. Środki te będą wykorzystane w okresie dwóch lat: 2006-2007.

Przyznanie dofinansowania realizacji przedmiotowego projektu przez Fundusz zmniejszy zaangażowanie środków własnych Gminy Miejskiej Dzierżoniów, co pozwoli na zmniejszenie z tego tytułu wielkości zadłużenia budżetu miasta w kolejnych latach.

5.10.2006 r.

Realizacja projektu przebiega zgodnie z harmonogramem. Roboty budowlane związane z wykonaniem komory fermentacyjnej i bloku biologicznego dobiegają końca. Jeszcze w tym roku wykonawca przystąpi do robót związanych z wykonaniem instalacji technicznych oraz zakupem i montażem urządzeń do tych obiektów. Wykonano także część robót modernizacyjnych komór nitryfikacyjnych.

30.11.2007 r.

Dynamicznie rozwijająca się w ostatnich latach gospodarka, wzrost liczby zakładów przemysłowych i nie zawsze towarzysząca im infrastruktura związana z ochroną środowiska - zjawiska te dotyczą przeważającej większości miast naszego kraju.

Dzierżoniów,  miasto malowniczo położone u podnóża Gór Sowich,  w związku z rozwojem strefy przemysłowej , również stanęło przed problemami związanymi z możliwą degradacją  środowiska. Szczególne znaczenie dla miasta miało rozwiązanie problemu gospodarki ściekowej.

Istniejąca stara oczyszczalnia nie była przygotowana na przerób  ścieków w większej ilości i różnorodności. Aby zapobiec możliwej  degradacji ekologicznej, podjęto działania zmierzające do rozbudowy i modernizacji istniejącej oczyszczalni.

Przygotowano  projekt o nazwie  „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Dzierżoniowie przy ul. Brzegowej”, który  dotyczył przebudowy istniejącej oczyszczalni ścieków i dobudowie III - stopnia oczyszczania ścieków.

Aby uzyskać pomoc finansową z Unii Europejskiej, w lipcu 2004 r. złożono wniosek o dofinansowanie realizacji projektu. Po prawie rocznych przygotowaniach,

30 września 2005 r. Gmina Miejska Dzierżoniów podpisała umowę z Wojewodą Dolnośląskim na dofinansowanie projektu w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego ZPORR.   Szacowana wartość inwestycji we wniosku aplikacyjnym wynosiła 10 851 976,80  PLN, z czego uzyskano dofinansowanie w wysokości aż 50% kosztów kwalifikowanych, co stanowi 5 377 188,40 PLN. Realizację zadania zaplanowano na  lata 2006 – 2007.

Głównym założeniem było  zwiększenie przepustowości oczyszczalni do 7,5 tys. m3/d oraz zapewnienie odpowiednich, zgodnych z przepisami,  parametrów fizyko-chemicznych oczyszczonych ścieków. Przewidziano również budowę nowoczesnej instalacji do pozyskiwania i wykorzystywania biogazu  na potrzeby energetyczne oczyszczalni.

 Mając przygotowane zaplecze finansowe, rozpoczęto procedury przetargowe. W wyniku rozstrzygnięć przetargów  na Roboty i Inżyniera Kontraktu okazało się, że całkowita wartość projektu zwiększyła się z planowanej  kwoty 10 851 976,80 PLN do 13 797 631,25 PLN. Konsekwencją tego było podpisanie  aneksu z Instytucją Pośredniczącą, zwiększającego   wartość projektu  do rzeczywistej tj. 13 895 231,25 zł, przy utrzymanym na poprzednim poziomie dofinansowaniu ze środków EFRR.

Plac budowy przekazano  Wykonawcy Robót: PUP SANBUD - E. Rataj na przełomie marca i kwietnia 2007.  Roboty rozpoczęto  od wyburzenia i rozbiórki istniejących obiektów,  likwidacji  złóż biologicznych i części poletek osadowych. Prace modernizacyjne objęły: blok biologiczny, komory nitryfikacji, denitryfikacji, defosfatacji, pompownie, stację dmuchaw i wymiennikownię. Wybudowano nowe obiekty: Wydzieloną Komorę Fermentacyjną Zamkniętą, dyspozytornię, kotłownię, agregatorownię, a także magazyn polielektrolitu. Równolegle do powadzonych prac budowlanych ułożono  sieci międzyobiektowe.

W miarę postępu prac, kolejne obiekty wyposażono w urządzenia technologiczne, uruchomiono aparaturę kontrolno pomiarową, oraz podłączono   wizualizację oczyszczalni  na panelu kontrolnym w dyspozytorni. 

Badania potwierdzające odpowiednie parametry ścieków oczyszczonych - zgodność pracy oczyszczalni z wymogami norm europejskich i polskich  oraz z założeniami projektowymi, przeprowadziło Laboratorium Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu, delegatura w Wałbrzychu.

Przedmiotem badania był ściek surowy i oczyszczony. Określono takie parametry jak  odczyn pH = 7,3, CHZT = 23 mg O2/l; azot ogólny= 11,2 mg N/l, fosfor ogólny=  0,92 mg P/l oraz < 5 mg/l zawiesiny ogólnej.

Trwająca dwa lata inwestycja zakończyła się sukcesem zarówno na części ściekowej jak  i osadowej.  Zakładane cele zostały osiągnięte.

Zgodnie z założeniami,  modernizacja części biologicznej oczyszczalni przystosowała obiekt do przyjęcia  ścieków w ilości  7500 m3 /d  i oczyszczenia ich do parametrów zgodnych z aktualnymi wymogami.  Rozbudowa części osadowej pozwoliła na odzysk gazu i utworzenie bloku energetycznego z wykorzystaniem gazu fermentacyjnego, który zostanie przeznaczony na potrzeby własne oczyszczalni.

Realizacja zadania „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Dzierżoniowie przy ul. Brzegowej” jest przykładem sprawnej współpracy z Unią Europejską. Identyfikacja celu oraz konsekwentne i poprawne wdrażanie projektu, pozwoliło na efektywne wykorzystanie pozyskanych środków i skuteczniejszą ochronę środowiska, a więc poprawę jakości życia mieszkańców Dzierżoniowa i okolic.

Kalendarz wydarzeń

p w ś c p s n
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Nadchodzące wydarzenia

Brak nadchodzących wydarzeń

Galerie zdjęć Dzierżoniowa

Pogoda

DzisiajCloudy-1°C